Egzamin maturalny

oke_waw_2977EM 2021 Zalacznik 1a.docx

UWAGA MATURZYŚCI

oke_waw_2977EM 2021 Zalacznik 1a.docx

deklaracje Matura 2021 należy składać w sekretariacie szkoły

 do 31 października 2020 r.

ostateczna deklaracja Matura 2021 do 7 lutego 2021

sekretariat szkoły otwarty jest w czwartki od godz. 15 do 17

ołata za egzamin maturalny i zawodowy wynosi 300 zł płatne o 15 kwietnia 2021 r.

………………………………………………………………………… –
pieczęć szkoły identyfikator szkoły

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2021 r.

Uwaga: jeżeli macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona – należy wypełnić deklarację 1b i złożyć ją do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta na terenie RP do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga: jeżeli absolwent zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE – wypełnia niniejszą deklarację (1a) i składa ją – wraz z wnioskiem i uzasadnieniem (zał. 2.) – do dyrektora macierzystej szkoły do 31 grudnia 2020 r.

Dane osobowe

nazwisko

imię drugie imię

K M
płeć PESEL

– –
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) miejsce urodzenia

adres do korespondencji (ulica, numer domu / mieszkania)


kod pocztowy poczta (miejscowość)

numer telefonu adres e-mail

Nie przystępowałem/łam do egz. maturalnego w poprzednich latach. Przystępowałem/łam do egz. maturalnego w poprzednich latach, ale nie uzyskałem/łam świadectwa dojrzałości. Uzyskałem/łam świadectwo dojrzałości w roku

Informacje do poprawnego wypełnienia deklaracji

Uwaga 1: Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: (1) absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie oraz dla (2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. przez absolwenta, który aby przystąpić do egzaminu, musi ją wnieść, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Uwaga 2: Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym Poziom
w części ustnej w części pisemnej
obowiązkowe język polski bez określania poziomu podstawowy
język mniejszości narodowej* bez określania poziomu podstawowy
język obcy nowożytny – jeden wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski bez określania poziomu podstawowy
matematyka – podstawowy
dodatkowe – maksymalnie sześć przedmiotów,
w tym jeden w części pisemnej wybrany obowiązkowo język polski – rozszerzony
język mniejszości narodowej (ten sam, który był zdawany jako przedmiot obowiązkowy – por. pkt 2.) – rozszerzony
język mniejszości narodowej (dla absolwentów, dla których egzamin z tego języka nie jest obowiązkowy) (1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo
(2) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i w części ustnej bez określania poziomu
język mniejszości etnicznej
język regionalny
język obcy nowożytny (ten sam, który był zdawany jako przedmiot obowiązkowy – por. pkt 3.) (1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo
(2) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo
(3) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym i części ustnej na poziomie dwujęzycznym
język obcy nowożytny (inny niż zdawany jako przedmiot obowiązkowy – por. pkt. 3. i 8.; wybrany spośród języków wymienionych w pkt. 3.) (1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo
(2) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo
(3) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i części ustnej bez określania poziomu, albo
(4) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym i części ustnej na poziomie dwujęzycznym
matematyka – rozszerzony
biologia –
chemia –
filozofia –
fizyka –
geografia –
historia –
historia muzyki –
historia sztuki –
informatyka –
język łaciński i kultura antyczna –
wiedza o społeczeństwie –
* Przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.
1. Deklaruję przystąpienie do egzaminów obowiązkowych z następujących przedmiotów (wpisać znak X w odpowiednie kratki):

w części pisemnej w części ustnej
1.1. język polski
1.2. język obcy nowożytny (jaki?) …………………………………………………
1.3. matematyka
1.4. język mniejszości narodowej (jaki?) …………………………………………

2. Deklaruję przystąpienie do egzaminów dodatkowych z następujących przedmiotów (zgodnie z tabelą na str. 1.):

Wybór egzaminu dodatkowego z jednego przedmiotu w części pisemnej jest obowiązkowy dla absolwenta, który przystępuje do egzaminu w „Formule 2015” po raz pierwszy oraz dla absolwenta, który w minionych latach szkolnych nie przystąpił do egzaminu dodatkowego z żadnego przedmiotu lub egzamin z jedynego wybranego przedmiotu dodatkowego został mu unieważniony.

Przedmiot Część pisemna
(wpisać: rozszerzony / dwujęzyczny) Cześć ustna
(wpisać: bez określania poziomu / dwujęzyczny / nie przystępuję)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3. Do egzaminu z informatyki deklaruję (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE): system operacyjny …………………….…………………
…………………… programy użytkowe …………………………………… język programowania ……………………………………………………
4. Jestem/Byłem uczniem szkoły lub oddziału dwujęzycznego i deklaruję przystąpienie do rozwiązywania dodatkowych zadań w języku obcym będącym drugim językiem nauczania (jakim?) ……………….…………………………….. z następujących przedmiotów: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
(wpisać: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)
5. Jestem/Byłem uczniem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej / mniejszości etnicznej / z językiem regionalnym i deklaruję zdawanie w języku (jakim?) …………………………..………………………………………………. następujących przedmiotów:…………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………
6. Zamierzam ubiegać się o hiszpański Título de Bachiller (dotyczy absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z jęz. hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania). Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz uzyskanych przeze mnie wyników z OKE do CKE oraz stronie hiszpańskiej.

Składam deklarację wstępną (w terminie do 30 września 2020 r.; złożenie deklaracji wstępnej nie jest obowiązkowe dla absolwentów z lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2020/2021)

 

…………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………………………………….
miejscowość, data podpis składającego deklarację data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2021 r.

Składam deklarację ostateczną (w terminie do 7 lutego 2021 r.)

Wprowadziłem/łam zmiany w deklaracji w następujących punktach: ………………..…………………………………………………………….. .
Każda zmiana jest potwierdzona moim podpisem.

Nie wprowadziłem/łam zmian.

…………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………………………………….
miejscowość, data podpis składającego deklarację data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia. (Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Oświadczam, że podane dane teleadresowe umożliwiają kontakt ze mną.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami wnoszenia opłaty za egzamin maturalny.
Jeżeli dotyczy: Załączam kserokopię dowodu wniesienia opłaty. lub Zobowiązuję się do dołączenia kserokopii dowodu wniesienia opłaty do 7 marca 2021 r.

 

…………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………………………………….
miejscowość, data podpis składającego deklarację data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

 

Opłata za egzamin maturalny
Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2018 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2019 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2020 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w czerwcu) i poprawkowym (we wrześniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2021 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2021 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
Przykład 3.: Pani Karolina Kot przystąpiła do części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego po raz pierwszy w 2019 r., uzyskując wynik 33%. Uznała, że wynik jej nie satysfakcjonuje, więc w roku 2020 zadeklarowała przystąpienie do tego egzaminu ponownie, aby podwyższyć wynik, jednak ze względu na epidemię COVID-19 w 2020 r. część ustna egzaminu nie była przeprowadzana. Pani Kot złożyła deklarację przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka niemieckiego w 2021 r. Ponieważ w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego do określenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin nie wlicza się roku szkolnego 2019/2020 (ze względu na COVID-19), egzamin w 2021 r. jest de facto drugim podejściem Pani Kot do części ustnej egzaminu z języka niemieckiego, nie ma
obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
w latach ubiegłych (2005–2020) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
Przykład 4.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2021 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
Przykład 5.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2021 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21
dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Expertus oraz Szkoły Policealnej -technik BHP

1.terminarz zjazdów:
semestr zimowy 2020/21

WRZESIEŃ;
PAŹDZIERNIK; 10-11 oraz 24-25
LISTOPAD: 7-8 oraz 21-22
GRUDZIEŃ: 5-6 orz 19-20
STYCZEŃ: 9-10 oraz 23-24 (sesja egzaminacyjna)

semestr letni 2020/21

LUTY: 6-7 oraz 20-21
MARZEC: 6-7 oraz 20-21
KWIECIEŃ: 3-4 oraz 17-18 (sesja egzaminacyjna semestr VI)
MAJ: 8-9 oraz 22-23
CZERWIEC : 12-13 oraz 26 -27 (sesja egzaminacyjna)
2. Egzaminy maturalne:
-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 października 2020
.ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2021
2.a.terminy egzaminów maturalnych:
-4 maj -język polski -godz. 9.oo pp
-5 maj-matematyka -godz. 9.00 pp
-6 maj -język angielski -godz. 9.oo pp-12 maj -biologia pr godz. 9.00
-13 maj -geografia godz. 9.00
-14 maj -chemiagodz. 9.oo

2.b.terminy egzaminów ustnych:
-od 07 do 12 czerwca język polski i język obcy

3.egzaminy z przygotowania zawodowego w zawodzie technik BHP
-10maj- język polski pr -godz. 9.00
-11 maj – metematyka pr -godz. 9.00

-egzamin pisemny 02-04 czerwca 2020
-egzamin ustny 11-12 czerwiec 2020

4.Rady Pedagogiczne
*10 październik- organizacja roku szkolnego 2020/21
*26 styczeń 2020- klasyfikacja semestru zimowego 2020/21
*19 kwecień klasyfikacja semestru VI LO
*21 czerwiec klasyfikacja semestru letnieg 2020/21

UWAGA !!!

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych “Expertus” informuje, że w sobotę 13 marca 2021 nie będzie zajęć stacjonarnych na

ulicy Modlińskiej w związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia strefy czerwonej w Warszawie.

Zajęcia odbędą sie w trybie teamsa.

Dyrekcja LO “Expertus”

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY WYNOSI 300 ZŁ PŁATNE DO 30 KWIETNIA 2021 R.

DEKLARACJE MATURALNE NALEŻY ZŁOŻYĆ Do dnia 7 lutego 2021 R.

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

w przypadku egzaminu maturalnego:
z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.
Arkusze egzaminacyjne
Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Egzamin maturalny w 2021 r.
Język polski jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
część 2: wypracowanie – 50 pkt.
Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).
Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Czas trwania: 120 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe.

Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
Inne zmiany na egzaminach
Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Ostateczny termin złożenia deklaracji Matura 2021 oraz dokonanie zmian przedmiotu w zakresie rozszerzonym można wykonać do dnia 7 lutego 2021 r.

UWAGA MATURZYŚCI

OBOWIĄZKOWE MATURY PRÓBN

matematyka i język angielski do 14 stycznia 2021

szczegóły w Librusie i na teamsie.

UWAGA !!!

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych “Expertus” informuje, że w sobotę 13 marca 2021 nie będzie zajęć stacjonarnych na

ulicy Modlińskiej w związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia strefy czerwonej w Warszawie.

Zajęcia odbędą sie w trybie teamsa.

Dyrekcja LO “Expertus”

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY WYNOSI 300 ZŁ PŁATNE DO 30 KWIETNIA 2021 R.

DEKLARACJE MATURALNE NALEŻY ZŁOŻYĆ Do dnia 7 lutego 2021 R.

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

w przypadku egzaminu maturalnego:
z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.
Arkusze egzaminacyjne
Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Egzamin maturalny w 2021 r.
Język polski jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
część 2: wypracowanie – 50 pkt.
Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).
Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Czas trwania: 120 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe.

Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
Inne zmiany na egzaminach
Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Ostateczny termin złożenia deklaracji Matura 2021 oraz dokonanie zmian przedmiotu w zakresie rozszerzonym można wykonać do dnia 7 lutego 2021 r.

UWAGA MATURZYŚCI

OBOWIĄZKOWE MATURY PRÓBN

matematyka i język angielski do 14 stycznia 2021

szczegóły w Librusie i na teamsie.