PolicealnaUWAGA SŁUCHACZE

Rozpoczęcie zajęć 11 października godz. 10.

PSZKOŁA POLICEALNA niedziela 11 października 2020
lekcja SEMESTR II SEMESTR III
10-11.30 podst.technol podstawy technol
11.45-13.15
13.20-14.30

Przydział sal lekcyjnych

na zajęcia w sobotę 10 października 2020

historia – sala 414

na zajęcia w niedzielę 11 października 2020

sala 414 – matematyka
sala 415 – język angielski
sala 416 – język polski
sala 417- technik bhp


Tematy prac kontrolnych znajdziecie na :

portal.librus.pl

zakłądka ogłoszenia.

w tym celu należy zwrócić się do sekretariatu szkoły o

login i hasło.

Załącznik 3
UCZEŃ / SŁUCHACZ / ABSOLWENT
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
miejscowość, data
d
d
m
m
r
r
r
r
Dane osobowe ucznia/słuchacza/absolwenta (wypełnić drukowanymi literami):
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data i miejsce urodzenia:
d
d
m
m
r
r
r
r
Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami):
miejscowość:
ulica i numer domu:

kod pocztowy i poczta:

nr telefonu z kierunkowym:
mail:
Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego w terminie ……………………………
.
oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową
nazwa kwalifikacji
symbol cyfrowy zawodu
nazwa zawodu
 po raz pierwszy* /  po raz kolejnydo części  pisemnej,  praktycznej*
dostosowania
 TAK* /  NIE*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
właściwe zaznaczyć ……………………………………………….. czytelny podpis Do deklaracji dołączam:  Świadectwo ukończenia szkoły
 Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)*
 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)*
*właściwe zaznaczyć
………………………………………………..
czytelny podpis
Potwierdzam przyjęcie deklaracji
………………………………………………….
Pieczęć szkoły
……………………………………………….
data, czytelny podpis osoby przyjmującej

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

                KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Expertus oraz Szkoły Policealnej -technik BHP

1.terminarz zjazdów:
semestr zimowy 2019/2020

WRZESIEŃ;
PAŹDZIERNIK; 10-11 oraz 24-25
LISTOPAD: 7-8 oraz 21-22
GRUDZIEŃ: 5-6 orz 19-20
STYCZEŃ: 9-10 oraz 23-24 (sesja egzaminacyjna)

                      semestr letni 2020/21

LUTY: 6-7 oraz 20-21
MARZEC: 6-7 oraz 20-21
KWIECIEŃ: 3-4 oraz 17-18 (sesja egzaminacyjna semestr VI)
MAJ: 8-9 oraz 22-23
CZERWIEC : 12-13 oraz 26 -27 (sesja egzaminacyjna)

 1. Egzaminy maturalne:
  -wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 października 2020
  .ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2021
  2.a.terminy egzaminów maturalnych:
  -4 maj -język polski -godz. 9.oo pp
  -5 maj-matematyka -godz. 9.00 pp
  -6 maj -język angielski -godz. 9.oo pp-12 maj -biologia pr godz. 9.00
  -13 maj -geografia godz. 9.00
  -14 maj -chemiagodz. 9.oo

2.b.terminy egzaminów ustnych:
-od 07 do 12 czerwca język polski i język obcy

3.egzaminy z przygotowania zawodowego w zawodzie technik BHP
-10maj- język polski pr -godz. 9.00
-11 maj – metematyka pr -godz. 9.00

-egzamin pisemny 02-04 czerwca 2020
-egzamin ustny 11-12 czerwiec 2020

4.Rady Pedagogiczne
*10 październik- organizacja roku szkolnego 2020/21
*26 styczeń 2020- klasyfikacja semestru zimowego 2020/21
*19 kwecień klasyfikacja semestru VI LO
*21 czerwiec klasyfikacja semestru letnieg 2020/21

Tematy prac kontrolnych znajdziecie na :

portal.librus.pl

zakłądka ogłoszenia.

w tym celu należy zwrócić się do sekretariatu szkoły o

login i hasło.

Załącznik 3
UCZEŃ / SŁUCHACZ / ABSOLWENT
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
miejscowość, data
d
d
m
m
r
r
r
r
Dane osobowe ucznia/słuchacza/absolwenta (wypełnić drukowanymi literami):
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data i miejsce urodzenia:
d
d
m
m
r
r
r
r
Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami):
miejscowość:
ulica i numer domu:

kod pocztowy i poczta:

nr telefonu z kierunkowym:
mail:
Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego w terminie ……………………………
.
oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową
nazwa kwalifikacji
symbol cyfrowy zawodu
nazwa zawodu
 po raz pierwszy* /  po raz kolejnydo części  pisemnej,  praktycznej*
dostosowania
 TAK* /  NIE*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
właściwe zaznaczyć ……………………………………………….. czytelny podpis Do deklaracji dołączam:  Świadectwo ukończenia szkoły
 Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)*
 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)*
*właściwe zaznaczyć
………………………………………………..
czytelny podpis
Potwierdzam przyjęcie deklaracji
………………………………………………….
Pieczęć szkoły
……………………………………………….
data, czytelny podpis osoby przyjmującej

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

                KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Expertus oraz Szkoły Policealnej -technik BHP

1.terminarz zjazdów:
semestr zimowy 2019/2020

WRZESIEŃ;
PAŹDZIERNIK; 10-11 oraz 24-25
LISTOPAD: 7-8 oraz 21-22
GRUDZIEŃ: 5-6 orz 19-20
STYCZEŃ: 9-10 oraz 23-24 (sesja egzaminacyjna)

                      semestr letni 2020/21

LUTY: 6-7 oraz 20-21
MARZEC: 6-7 oraz 20-21
KWIECIEŃ: 3-4 oraz 17-18 (sesja egzaminacyjna semestr VI)
MAJ: 8-9 oraz 22-23
CZERWIEC : 12-13 oraz 26 -27 (sesja egzaminacyjna)

 1. Egzaminy maturalne:
  -wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 października 2020
  .ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2021
  2.a.terminy egzaminów maturalnych:
  -4 maj -język polski -godz. 9.oo pp
  -5 maj-matematyka -godz. 9.00 pp
  -6 maj -język angielski -godz. 9.oo pp-12 maj -biologia pr godz. 9.00
  -13 maj -geografia godz. 9.00
  -14 maj -chemiagodz. 9.oo

2.b.terminy egzaminów ustnych:
-od 07 do 12 czerwca język polski i język obcy

3.egzaminy z przygotowania zawodowego w zawodzie technik BHP
-10maj- język polski pr -godz. 9.00
-11 maj – metematyka pr -godz. 9.00

-egzamin pisemny 02-04 czerwca 2020
-egzamin ustny 11-12 czerwiec 2020

4.Rady Pedagogiczne
*10 październik- organizacja roku szkolnego 2020/21
*26 styczeń 2020- klasyfikacja semestru zimowego 2020/21
*19 kwecień klasyfikacja semestru VI LO
*21 czerwiec klasyfikacja semestru letnieg 2020/21